Volume 24 • Nummer 4 • 2008 • De imaginaire stad

Het themanummer 'De Imaginaire stad' belicht de perceptie, verbeelding en de mentale geografi eën van stadsbewoners. Door ons te baseren op stadsgeografi sch, antropologisch en planningsonderzoek willen we de statische en gedepersonaliseerde visie op het stadsleven loslaten en ruimte bieden aan ‘beleefde’ stadsgeografi e. Reeds in de jaren zestig werd onderzoek verricht naar mentale geografi eën. De manier waarop een stad wordt gepercipieerd door haar gebruikers is nog van even groot belang voor de ruimtelijke planning en de architectuur, maar hoewel de menselijke beleving centraal staat, is de toepassing vooral structuralistisch van aard. Behalve de eerste perceptie, kan de stad op een meer symbolische manier gelezen worden. We nemen de stad immers niet alleen waar, we kennen er bovendien betekenis aan toe. Deze betekenisgeving kan een ad hoc oriënteringsinstrument zijn, maar ook verwijzen naar complexe verwevenheden van plaats, geschiedenis, het sociale weefsel en de culturele setting van de stad. Hier kan de antropologie een waardevolle bijdrage leveren. We proberen los te komen van het dwingende karakter van de stadsstructuur en –architectuur en richten ons op de menselijke architectuur in de stad, want ook zonder (infra)structuur bestaat er stedelijkheid. Stedelijkheid is doorweven van nadrukkelijk aanwezige imaginaire werelden, die de ruimte een sociale en culturele dimensie verlenen. Verkenning van dit thema leidt tot beter begrip van stedelijkheid en haar alledaagse betekenissen, wat van niet te onderschatten waarde is voor toekomstig stadsbeleid en ruimtelijke planning

Thema
De verbeelding van de wereldstad.
Lees verder
Oog voor het onzichtbare.
Lees verder
Stedenbouw in Kosovo: visievorming voor transitie.
Lees verder
Mentale stedelijkheid.
Lees verder
Stedelijke identiteit in Goma.
Lees verder
In het hoofd en op papier.
Lees verder
Het bouwen van spiegelwerelden.
Lees verder
Varia
Private woonbuurten of hypersuburbanisatie
Lees verder
Zero versus maximum tolerance.
Lees verder
Leren van stedelijk geweld.
Lees verder
Recensie
Eerst het individu, pas dan de groep.
Lees verder