Volume 3 • Nummer 2 • 1987 • multithema

PrivatiseringMet betrekking tot privatisering van overheidsdiensten wordt tot nu toe nog meer gepraat en geschreven dan daadwerkelijk gehandeld. Dat is misschien maar goed ook, want wat de (ruimtelijke) gevolgen van privatisering kunnen zijn, is nog lang niet duidelijk. Zal een particuliere ondernemer zich niet teveel gaan richten op winstgevende regio’s? Wat komt er dan terecht van de dienstverlening in andere – economisch minder aantrekkelijke – gebieden? Nota Koppert probeerde in deze zaak alvast wat duidelijkheid te krijgen. De regionale gevolgen van privatisering kunnen meevallen, mits de overheid een vinger in de pap houdt. Vergrijzing in groeikernenHet is misschien nu nog moeilijk voor te stellen, maar ook groeikernen krijgen te maken met een ouder wordende bevolking. Dit kan leiden tot fricties op de woningmarkt als daar straks (nog steeds) voornamelijk eengezinswoningen beschikbaar zijn. Nu er in de groeikernen nog voldoende gebouwd kan worden moeten alvast maatregelen worden genomen om de doorstroming te bevorderen. Van Noortwijk en Assenberg beschrijven hoe Spijkenisse het goede voorbeeld geeft met de bouw van zogenaamde seniorwoningen. Deze blijken een enorme aantrekkingskracht uit te oefenen op de jongere ouderen’ in de gemeente. Psychologie automobilistPogingen om autorijdend Nederland trein, tram en bus in te krijgen zijn tot nu toe grotendeels mislukt. Tuinstra wijst in zijn scriptie op een punt dat in dit verband zeker de aandacht verdient. Beleid, gericht op beïnvloeding van de modal-split, zal er vanuit moeten gaan dat autorijden méér is dan een manier om je te verplaatsen. Vervoersgedrag’ wordt mede bepaald door sociale normen en daarmee samenhangende vooroordelen tegen andere vormen van vervoer Gecombineerd met onjuiste informatie leidt dit vaak tot negatieve beeldvorming. Door middel van goede en gerichte voorlichting kan misschien worden bereikt dat de houding van de automobilist tegenover het openbaar vervoer verandert. LeegstandIn sommige naoorlogse wijken neemt het aantal onverhuurbare woningen snel toe. Een ernstig probleem, waarbij de wijk al gauw in een vicieuze cirkel van leegstand en verval terecht komt. Het Ministerie van VROM liet dan ook onderzoeken wat hier van de oorzaken kunnen zijn. Een verslag van dit onderzoek verscheen in 1986. In datzelfde jaar verrichtte Hans Verwey een casestudy naar de leegstand in het wooncomplex ‘De Jagershoven’ in Helmond, met 45% wel een extreem voorbeeld van genoemd probleem.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Onderzoek naar gevolgen privatisering voor regio’s
Lees verder
Citymarketing en toerisme
Lees verder
Vergrijzing staat ook in groeikernen voor de deur
Lees verder
Psychologie automobilist betrekken bij vervoersbeleid
Lees verder
Leegstand in Helmond is structureel probleem
Lees verder
Moeilijkheden met naoorlogse woningvoorraad
Lees verder
Ouderen en woonomgeving
Lees verder
Meer inzicht nodig in vraag en aanbod bedrijfsruimte
Lees verder
Kleinschalig kamperen wordt weer populair
Lees verder
Van negen tot vijf: verleden tijd?
Lees verder
Nederland Nu Als Ontwerp maakt scenario’s voor nabije toekomst
Lees verder
Perifere gebieden profiteren niet van nieuwe technologie
Lees verder
Uitzendbureau voor hoger-opgeleiden
Lees verder
De natuur als produkt?
Lees verder
Nog veel onduidelijkheid over hoge-snelheidstreinen
Lees verder
Een pleidooi voor echte kwaliteit
Lees verder
Agoranomi
Emancipatie in bestemmingsplannen
Lees verder