Volume 3 • Nummer 1 • 1987 • multithema

Met de aanvang van een nieuwe jaargang een nieuwe en dikkere Agora. Niet alleen het uiterlijk van ons blad is vernieuwd, ook de inhoud is hier en daar aangepast. Onze doelstelling blijft daarbij recht overeind. Agora wil nog steeds een 'marktplaats' zijn waar de resultaten van (doctoraal) onderzoek worden aangeboden; een forum ook waar deze resultaten kunnen worden besproken. Dit ten behoeve van een betere aansluiting tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en samenleving. Centraal staat in Agora dan ook nog steeds het scriptie-overzicht. De artikelen die u in ons tijdschrift vindt, zijn ook nog steeds besprekingen van een aantal interessante thema’s uit dit scriptie-overzicht. Wij hopen dat studenten hieraan hun bijdragen blijven leveren. Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek in 't leven geroepen, 'Agoranomi' geheten, vrij vertaald 'van de marktmeester: Hierin is plaats voor allerlei korte berichten, aankondigingen en verslagen, waarvan we vinden dat ze binnen de doelstellingen van het blad passen. Enerzijds kunnen een aantal scripties van studenten – kort – worden besproken, waarvoor in de oude opzet geen plaats was. Zo kunnen we in dit nummer van Agora aandacht besteden aan acht scripties in plaats van aan de gebruikelijke vijf. Hopelijk kunnen we dit aantal in de toekomst nog uitbreiden. Aan de andere kant willen we in deze rubriek onderwerpen aan de orde stellen die belang zijn voor de actuele ontwikkelingen in de ruimtelijke problematiek. We denken bijvoorbeeld aan de ruimtelijke consequenties van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals die zich voordoen in micro-elektronica en telecommunicatie, maar ook aan allerlei andere actuele zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Naast de eigen bijdragen van de redactie is hier plaats ingeruimd voor buitenstaanders. Uw aankondigingen, (congres)verslagen, (boek)besprekingen, en (kritische) reacties zijn van harte welkom. Wij hopen ook voor de komende jaargang op een vruchtbare samenwerking met de wetenschappelijke instellingen. We zijn van mening dat een dergelijke samenwerking kan bijdragen aan een verdere verbetering van de positie van het ruimtelijk onderzoek en zijn beoefenaren in de samenleving.

Thema
Supersnelle trein voor Nederland vooral van psychologisch belang: Ruimtelijk-economische gevolgen van aanleg hoge-snelheidsnet

Sinds de jaren zestig bestaan er plannen om een net van supersnelle treinen
aan te leggen tussen de grote steden in Noordwest-Europa. Het succes van de
Franse TGV-trein leidde recent tot een meer serieuze belangstelling. Deze
belangstelling wordt nog versterkt door de mogelijkheid via een kanaaltunnel ook
Engeland op dit nieuwe Europese treinennet aan te sluiten. Wat zullen de gevolgen
van zo’n TGV-net zijn voor de stedelijke structuur van Noordwest-Europa?
En, van belang voor Nederland, wat zal er gebeuren als de Randstad niet op
dat net wordt aangesloten?

Lees verder
Flexibele automatisering: nieuwe fase economische ontwikkeling: Revolutionaire doorbraak verwacht in bestaande produktiestructuren

In een aantal industriële ondernemingen heeft de laatste jaren een ware omwenteling
in het produktieproces plaats gevonden. De decennia lang geldende
bedrijfseconomische dogma’s van ver doorgevoerde arbeidsdeling en zo groot
mogelijke produktieseries zijn afgezworen. Het nieuwe motto is ‘flexibele automatisering’,
dè methode om de kosten te drukken en tegelijkertijd te voldoen aan
de steeds sneller wisselende vraag. Daarbij kan ook nog de kwaliteit van de
arbeid worden verhoogd.
Als gevolg van deze technologische ontwikkeling zal in het totale produktieproces
schaalverkleining en decentralisatie optreden; sommige auteurs spreken
daarom al van een ‘revolutionaire doorbraak’ in het bestaande produktiepatroon.
Het ligt voor de hand dat deze ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de
regionaal-economische structuur van de westerse industrielanden.

Lees verder
Stijgende woonlasten beperken bewegingsvrijheid lage inkomens: Huishoudens zoeken op zeer uiteenlopende wijze naar oplossingen

Sinds het begin van de jaren ’80 hebben
veel huishoudens te maken
gekregen met stijgende woonlasten in
combinatie met een stagnerend of
zelfs dalend besteedbaar inkomen. De
stijgende woonlastenquote1
) die zo
ontstaat kan ingrijpende gevolgen
hebben voor individuele huishoudens.
Deze moeten handelend optreden om
het verzorgingsniveau dat ze gewend
zijn te handhaven, of ze moeten
genoegen nemen met een lager niveau.
In dit artikel wordt ingegaan op
de mogelijkheden van huishoudens
hun verzorgingsniveau te handhaven
en de in de praktijk meest voorkomende
oplossingen voor dit aspect van de
woonlasten problematiek.

Lees verder
Recensie
Scriptie-overzicht
Lees verder
Agoranomi
AGORANOMI

Deze rubriek staat open voor iedereen die op het gebied van
de ruimtelijke ordening Iets wil aankondigen. verslaan of
bespreken. Ook reacties op in Agora geplaatste artikelen zijn
welkom. Kopij sturen naar redactie. zie colofon op bladzijde 3.

Lees verder