Volume 22 • Nummer 5 • 2006 • Mobiliteit

Mobiliteit heeft op vele manieren invloed op de hedendaagse maatschappij. Zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak heeft mobiliteit positieve en negatieve impact. Veel van die effecten richten zich bewust of onbewust op collectieven. Tegelijkertijd is mobiliteit een zeer persoonsgebonden product of dienst. Elk individu bepaalt zelf waar hij heen gaat en hoe. Hierbij houdt hij rekening met zijn unieke set van voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. De mobiliteitskeuzes die het individu maakt worden niettemin beïnvloed door externe factoren. Door de veranderende tijd-ruimte context liggen bestemmingen verder uit elkaar dan vroeger. Mobiliteit wordt daardoor grilliger. Hierdoor verliest openbaar vervoer met vaste routes en dienstfrequenties nog altijd terrein aan het individuele vervoer. Daarnaast zijn er meer aspecten die het mobiliteitsgedrag beïnvloeden. Ook zijn er verschillende manieren waarop mobiliteit de maatschappij raakt. Sociale uitsluiting ontstaat bijvoorbeeld wanneer een individu om welke reden dan ook geen toegang heeft tot een bepaalde vorm van mobiliteit, zoals een auto, of het internet. Anderzijds is mobiliteit steeds meer een methode om een leefstijl uit te drukken. Kortom, mobiliteit kan gezien worden als een onderdeel van het hedendaagse leven dat veel raakvlakken heeft met verschillende sociale aspecten van dat leven. AGORA neemt dit als uitgangspunt in het komende themanummer over mobiliteit. Er worden oude en nieuwe mobiliteitspatronen onder de loep genomen en gekeken hoe hier beleidsmatig mee om gegaan kan worden.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Welke mobiliteit, welk beleid?
Lees verder
Maatschappij, mobiliteit en klimaatsverandering
Lees verder
Wisselende situaties in de netwerksamenleving
Lees verder
Minder overgewicht in klassieke stadswijken
Lees verder
De waarde van autonome mobiliteit
Lees verder
Mobiliteitssteun voor achtergestelden
Lees verder
‘Liquid life’ en oneindige reistijd
Lees verder
Nieuwe forensen in polycentrische regio’s
Lees verder
De automobiele samenleving
Lees verder
Varia
De blinde vlek voor terrorisme
Lees verder
Geografie in Amerika na 9/11
Lees verder
het schrikbewind als bestuursvorm
Lees verder
Recensie
Vluchtig en snel vooruitgaan
Lees verder
Beleidstheorie en de praktijk
Lees verder