Volume 22 • Nummer 1 • 2006 • Terrorisme

De aanslagen op het World Trade Center in New York en de trein in Madrid heeft de politieke belangstelling voor internationaal terrorisme vergroot en de angst van burgers aangewakkerd. De zelfmoordacties in het Londense openbaar vervoer lieten afgelopen zomer zien dat het gevaar nog niet geweken is en zorgden ervoor dat de metro tegenwoordig als een risicovol vervoermiddel wordt beschouwd. Dit soort aanslagen heeft met andere woorden gevolgen voor de manier waarop het leven in grote steden wordt ervaren. Onderzoek naar terrorisme richt zich veelal op het voorkomen van terroristische acties, maar aandacht voor het effect op het stedelijke leven blijft nog uit. In het volgende nummer wil AGORA daarom speciaal stil staan bij deze impact van terrorisme. De artikelen in het volgende themanummer richten zich in de eerste plaats op de gevolgen van terroristische dreiging voor de ruimtelijke structuur van steden. Bijvoorbeeld de fysieke maatregelen die genomen worden om de veiligheid te vergroten, zoals installatie van camera's, afzettingen ontruimingen et cetera. Stephen Graham, die als een van de weinige academici terrorisme direct met stedelijkheid in verband brengt, zal ingaan op het effect van terreurdreiging op de stad. Daarnaast zal het effect van antiterroristisch beleid op de beleving van vrijheid en democratie belicht worden. Worden er burgerrechten geschonden voor het 'grotere goed' en in hoeverre wordt er een strategisch beroep op terreurdreiging gedaan om on populair stedelijk beleid te rechtvaardigen? Naast de theoretisch georiënteerde bijdragen zal het post-9/n New York onder de loep worden genomen en bespreekt Jan Mansvelt Beek de planningsmaatregelen tegen de terreurorganisatie ETA in Baskenland. Behalve deze internationale voorbeelden wordt ook de Nederlandse situatie in ogenschouw genomen. Deze casestudies zullen samen een gedifferentieerd beeld opleveren. Met dit minder alledaagse sociaal-ruimtelijk perspectief op terrorisme hoopt AGORA een discussie los te maken bij beleidsmakers, onderzoekers en anderen die dagelijks met het functioneren van de grote stad te maken hebben.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Terrorisme in de stad
Lees verder
Voordat de bom valt
Lees verder
Terreur, symbolie en ontwikkeling
Lees verder
Stedelijke veiligheid en veerkracht
Lees verder
Terrorismebestrijding of criminaliteitspreventie?
Lees verder
Een gemeenschap na 9/11
Lees verder
Terrorisme en overheidsingrijpen
Lees verder
Varia
‘Mental mapping’ van stedelijke gebieden
Lees verder
Spaanse moslims in Afrika
Lees verder
Verplaatsen om het verplaatsen
Lees verder
Doorgaande weg of winkelstraat
Lees verder
De potentie van gentrification-onderzoek
Lees verder
Recensie
Hoe Ijburg verandert van dorp naar stad
Lees verder