Volume 2 • Nummer 3 • 1986 • multithema

Uit de veelheid van onderwerpen, die U aantreft in ons scriptie-overzicht, blijkt dat de studenten nog steeds bijzonder weinig aandacht hebben voor moderne technologieën als bijvoorbeeld telecommunicatie- en automatiseringstechnieken. In bouwwereld en ruimtelijke ordening houdt men zich druk bezig met de effecten hiervan, getuige de ontwikkeling van Transpolis, de introductie van het begrip smart-bullding’ en de belangstelling voor glasvezelontwikkelingen. Scriptieonderzoeken hierover komen echter nauwelijks voor Een uitzondering hierop vormt de studie van Hiemstra over telecommunicatie en intermediaire dienstverlening. Belangrijke conclusie is dat geavanceerde telecommunicatietechniek landelijk gezien eerder een concentratie dan een deconcentratie van bedrijvigheid tot gevolg heeft. De Randstad en eventuele de steden in de uitstralingszone lijken in dit verband de grote winnaars. Wat de mogelijkheden zijn voor meer periferie gebieden, lijkt een zeer interessant onderwerp voor nadere studie. In het artikel van Bleumink wordt geconstateerd dat er tussen de regio’s flinke verschillen bestaan in de voorbereiding op de start van een nieuw bedrijf verschillen die tot uiting komen in de latere bedrijfsvoering. De auteur suggereert dat regionale verschillen in ‘leefstijl’ hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen. Een suggestie die vraagt om verder onderzoek. De problematiek van de grote steden blijft de gemoederen – terecht – bezig houden. Tot nu toe zijn in Agora vooral artikelen verschenen die ingaan op de economische kant van de zaak. De vraag is dan welke bijdrage bedrijven kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. Hoe zit het echter met de bewoners en welke invloed hebben zij op de stedelijke ontwikkelingen? De laatste jaren wordt – nauw samenhangend met verhalen over het draagvlak van de stedelijke economie – gewezen op groepen bewoners die de stad nieuwe impulsen zouden kunnen geven. Stadsbestuurders, maar ook wetenschappers zien Yuppies’ en andere draagkrachtigen als de redding van het economisch en cultureel leven van de binnenstad. Dit onderwerp komt ter sprake in twee artikelen. In het artikel over Utrecht worden nieuwe stedelijke bewoners, de ‘marginal gentrifiers’ geïntroduceerd, terwijl in het artikel over Den Haag de vraag wordt gesteld, in hoeverre in deze stad mogelijkheden tot revitalisatie aanwezig zijn. In onze serie’ over kleinschalige bedrijvigheid ten slotte een bijdrage van Jongen Hij gaat in op de rol die stadsvernieuwingscentra kunnen spelen bij het functioneren van kleine ondernemingen in wijken waar de stadsvernieuwing ter hand wordt genomen.

Thema
Stadsvernieuwingscentra voor kleinschalige bedrijvigheid
Lees verder
Nieuwe ondernemers in periferie weinig succesvol
Lees verder
Wonen en werken onder de Dom
Lees verder
Invloed telecommunicatie op intermedaire dienstverlening
Lees verder
Revitalisatie in Den Haag moeizaam op gang
Lees verder