Volume 13 • Nummer 5 • 1997 • De kust

De Nederlandse kust is een interessant gebied voor geografen en planologen. Niet alleen vormt het een scherpe scheidslijn tussen land en water, het is ook een arena waar allerlei belangen elkaar treffen: de kust als natuurgebied, de kust als recreatiegebied en de kust als woon- en werklocatie. De belangrijkste actoren in deze arena zijn de rijksoverheid, de provincies, de waterschappen, de kustgemeenten en de natuurorganisaties. Zij moeten rekening houden met de belangen van bewoners, recreanten en toeristische industrie. In het openingsartikel wordt een korte schets gegeven van de kansen en bedreigingen bij de handhaving van de kust, en de rol van de rijksoverheid daarin. De wezenlijke veranderingen in de kustzone, zoals zeespiegelstijging, winning van zand en aardgas, bebouwing van de kustzone en kustuitbreidingsplannen, vragen een stevige planologische inspanning om de kustlijn op zijn plaats te houden. Ook neemt AGORA een kijkje in de keuken in Zandvoort. Elke zichzelf respecterende badplaats probeert een plaats te verwerven op de toeristische kaart. En dat verloopt niet zonder slag of stoot. Het duingebied is van oudsher een vestigingsgebied geweest, en heeft een eigen bewoningsgeschiedenis en bewoningspatroon. AGORA steekt zijn kop in het zand en blikt terug. De kust nodigt uit tot uitbreidingsplannen . Regelmatig duiken er allerlei kustprojecten waarvan het plan Waterman, een vliegveldlocatie en de tweede Maasvlakte de bekendste zijn. Verder wordt er aandacht besteed aan de kunst -en het achterliggende economisch belang- van het bouwen van zandkastelen. Kortom, een thema dat u uitnodigt voor een strandwandeling.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Harde constructies kusthandhaving uit de tijd
Lees verder
Landwinning leidt tot verlies
Lees verder
Zandkastelen financieel aantrekkelijk
Lees verder
Zandvoort, meer dan een strand alleen
Lees verder
De duinstreek, een bijzonder bewoningspatroon in Nederland
Lees verder
De kustlocatie, wenkend of wijkend perspectief
Lees verder
Kustkennis Online
Lees verder
Goed beheer vergt geduld
Lees verder
Varia
Graansilo gaat nieuwe toekomst tegemoet
Lees verder
Corridorvorming heeft voor- en nadelen
Lees verder
Wat zoeken gezinnen in de stad?
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder
Scripties
Lees verder