Volume 12 • Nummer 4 • 1996 • Buurtbeheer

Het thema van dit nummer van AGORA lijkt eenvoudig: buurtbeheer. Deze eenvoud is echter bedrieglijk. De eerste vraag is wat buurtbeheer eigenlijk is. Letterlijk zegt de term niets anders dan dat het gaat om activiteiten gericht op het beheren van de buurt. Dit roept vragen op als: om welke activiteiten gaat het, en om welke activiteiten zou het moeten gaan, welke doelstellingen worden daarbij gehanteerd, en zouden daarbij gehanteerd kunnen warden, wie houden zich in de praktijk met buurtbeheer bezig, en wie zouden dat kunnen of moeten zijn, welke economische factoren spelen een rol en hoe wordt bepaald of bepaalde vormen van buurtbeheer effectief zijn. In het themagedeelte van dit nummer wordt een aantal aspecten van buurtbeheer behandeld, en waar mogelijk met elkaar in verband gebracht. In Visie vraagt Paul Schilfgaarde aandacht voor de vrije markt als mechanisme dat kan zorgen voor de realisatie van een aantal doelstellingen van het buurtbeheer. AGORA-redacteur Eddy Bleeker stelt daartegenover dat een aantal van de taken die tegenwoordig vaak aan buurtbeheer warden toebedeeld, in feite tot het takenpakket van de gemeente of de deelraad behoren. In een interview spreekt de Utrechtse socioloog Hortulanus zich uit over een aantal aspecten van buurtbeheer, sociale structuur, bewonersparticipatie en leefbaarheid. Rients Dijkstra behandelt de relatie tussen buurtbeheer en economische factoren en Paul Oostveen vertelt over buurtmonitoring- of buurtinformatiesystemen. Verder is er een artikel van redacteur Peter Gramberg over de wijk Lombok in Utrecht en geeft Joost Bos een overzicht van het werk van een aantal buurtontwikkelingsmaatschappijen. Behalve buurtbeheer komen in dit nummer allerlei andere onderwerpen aan de arde: theaters, corridors, mobiliteit, spelende kinderen, Kopenhagen en IJburg. Aan deze nieuwe Amsterdamse uitbreiding zijn twee artikelen gewijd. De gemeentelijke projectgroep licht haar ontwerp toe; studenten uit verschillende Europese landen laten zien dat er ook alternatieven zijn. Verder een overzicht van in dit jaar verschenen proefschriften.

Redactioneel
Buurtbeheer
Lees verder
Thema
Problemen los je niet op met een wijkgerichte aanpak
Lees verder
Verantwoordelijkheid burgers voor buurtbeheer discutabel
Lees verder
De burger als klant
Lees verder
De buurtontwikkelingsmaatschappij: Een nieuwe poging tot verbetering van de leefbaarheid in de buurt
Lees verder
Wijkbeheer in Utrecht: Het begint met lampen aan de gevel
Lees verder
Wat te doen met een buurtinformatiesysteem? Steeds meer buurtgegevens beschikbaar
Lees verder
De toren van Foncador: Positieve feedback economie versterkt buurtbeheer
Lees verder
Varia
Theaters als marktgoed: Cultuur wordt gebruikt om stedelijke problemen op te lossen
Lees verder
Vrijetijd en jeugdbeleid
Lees verder
IJburg: Amsterdam gedijt goed in het water: Een aantrekkelijk woonmilieu in hoge dichtheden
Xburg kent sterkere integratie met water dan Ijburg: Studenten zien Nieuw Oost als Hollandse rivièra
Lees verder
lntegrale benadering mobiliteitsproblemen noodzaak: Actieruimtemodel werpt nieuw licht op vervoerstromen
Het corridor-concept in de ruimtelijke planning: Verbindingsassen noodzakelijk voor economische structuur
Lees verder
Toerisme en stedelijk management in Kopenhagen: Culturele hoofdstad 1996 gaat verval te lijf
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi