Erfgoed en conflict

Conflict is inherent 2021-2 Cover-1aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. Dit kan gaan over een groep bezorgde buurtbewoners die vragen heeft bij de herbestemming van de kerk in haar wijk maar bijvoorbeeld ook over de vernietiging van cultureel erfgoed in oorlogstijd. Tevens zien we de laatste tijd steeds nadrukkelijkere pleidooien voor ‘dekolonisatie’ en ‘meerstemmigheid’ van erfgoed met name rondom standbeelden en straatnamen. Deze discussies zijn een uiting dat erfgoed voor veel mensen leeft en in die zin zijn ze positief. Maar het gevaar schuilt erin dat de discussies dreigen te verworden tot patstellingen. Om te komen tot gedragen erfgoed(beleid) is het daarom belangrijk om verschillende stemmen aan het woord te laten en deze met elkaar in dialoog te brengen. In het AGORA-themanummer ‘erfgoed en conflict’ gaan we dan ook dieper in op de vraag: hoe kun je de veelstemmigheid en emoties rondom erfgoed een plek geven in het denken over, en de omgang met erfgoed?

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
RedactioneelDemi van Weerdenburg
Erfgoed: ankerpunt of twistpunt? – Rens Jonker, Karim van Knippenberg en Egbert van der Zee
Erfgoed moet schuren – Hans Renes
Segregatie in Gent en Antwerpen – Jorn Koelemaij en Maite Dewinter
Gated communities in Nederland: de nabije toekomst? – Laura Zopfi en Youri Wesseldijk